Block 4

Skövdes största miljösatsning!

Skövde Tätort

Block 4 är Skövdes största enskilda miljösatsning, en investering på 376 miljoner kronor. Genom investeringen och byggnationen av detta biobränsleeldade kraftvärmeverk har Skövde tagit ett stort steg mot en hållbar energiförsörjning. Det nya kraftvärmeverket innebär att hela kommunens fjärrvärmesystem kan försörjas med hållbar och klimatsmart energi baserat på förnyelsebara bränslen – ett stort steg mot det hållbara samhället.

Med förnybar el bidrar vi till en lokal och miljövänlig elproduktion, samtidigt som det har kopplingar ut i Europa. Med vårt bidrag till förnybar el kan vi minska fossil elproduktion någon annanstans.

I anläggningen tar vi vara på restprodukter från skogsindustrin i närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar. Med block 4 kan vi utnyttja 90% av det bränslet.

Bränslet kommer från en uppsamlingsradie på åtta mil. Det blir alltså närodlat vilket innebär minskade transporter, vilket givetvis också är bra för miljön.

Med block 4 igång har vi minskat CO²-utsläppen med ca 11 795 ton per år.

Energiministern invigde

När Block 4 invigdes var Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på plats och lyfte fram att satsningen är en pusselbit i det gigantiska klimatarbetet världen över.

”Det vi gör i Skövde eller i Sverige räddar inte det globala klimatet, men det visar att vi kan försörja medborgare och våra industrier med energi utan att försämra klimatet”

Ibrahim Baylan
Sammy Tanhua (VD) och Ibrahim Baylan vid invigningen av Block 4
Sammy Tanhua (VD) och Ibrahim Baylan (Samordnings- och energiminister) vid invigningen av Block 4.

Block 4 – frågor och svar

Nedan finner du ett antal vanliga frågor som berör Block 4. 

Vad är block 4?

Block 4 är ett biokraftvärmeverk och nästa steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Skövde. Block 4 kommer att producera värme (144 000 MWh) motsvarande uppvärmning av 18 000 fjärrvärmeuppvärmda lägenheter samt el (45 000 MWh) motsvarande 2 500 eluppvärmda villor.

Varför byggdes Block 4?

Vi byggde Block 4 för att bidra till att uppnå såväl kommunens som Sveriges klimatmål om att successivt övergå till förnybar energiproduktion. Samtidigt kommer vår 31-åriga panna på Lövängsverket att halvt pensioneras, 43 000 MWh motsvarande 4200 m3 fossil olja kommer att ersättas med biobränsle. Block 4 kommer att minska CO2-emissionerna med 11 795 ton.

Vilket bränsle eldar man med?

Pannan eldas med skogsbränsle och utsorterat träavfall. Till största delen handlar det om spill från skogsindustrin; toppar, granar och andra trärester efter avverkning. Här kommer det till användning för att producera hållbar fjärrvärme och el till vår kommun. Totalt beräknar vi att Block 4 och Lövängsverket använder ca 330 000 m3skogsbränsle under ett normalår.

Finns det tillräckligt med bränsle för att driva Block 4?

Ja, i Sverige och i vår region finns god tillgång till skogsbränsle. Vi har korta transportavstånd som också innebär en låg miljöbelastning.

Hur stor är investeringen?

Kostnaden uppgick till 376 miljoner kronor. Finansieringen skedde genom egen insats samt lån.

Vad händer med miljön?

Block 4 har minskat CO2-emissionerna med 11 795 ton.
Skövde fick 2016 en fossilfri uppvärmning i enlighet med kommunens vision 2025.

Under byggnationen av vägar och planer för Block 4 ersatte vi stenmaterial som underbyggnad med krossad betong från rivna hus. Detta minskade samhällets deponivolymer och uttag av jungfruligt material.  Med betongkross sparade vi kostnader samtidigt som vi gjorde en insats för miljön.

Dagvatten från lagringsytor och kondensvatten från rökgasreningen hanteras i ett öppet vattensystem med dammar och bäckar, som blir tillgängligt för allmänheten och förskönar ett tidigare ganska trist grönområde.