Säkerhet och krav

Det finns många föreskrifter, standarder och krav som måste uppfyllas för att få installera mikroproduktion. Idag kan du sälja överskottet du producerar men i framtiden så kan det av nättekniska skäl bli otillåtet att mata ut effekt. Det är bra om du som kund är medveten om vad som gäller, men det är din elinstallatör som ska se till att nedanstående är uppfyllt.

Produktionsanläggningen får inte generera spänning ut på elnätet om överliggande nät skulle frånkopplas och bli spänningslöst enligt SEK TK8.

Anläggning för mikroproduktion ska uppfylla gällande föreskrifter, standarder och krav från Elsäkerhetsverket. Den skall även uppfylla kraven i Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet − ALP samt följa Svenska inställningsvärden enligt våra lokala krav och SS-EN 50438. Överspänningsskyddet i växelriktaren för överspänning steg 1 ska vara max 264,5 V (0,2 s) och steg 2 ska vara max 253 V (60 s).

Vi måste kunna garantera säkerheten i nätet för både våra kunder och våra elmontörer. Följande villkor gäller utöver tidigare krav när du ska installera en elproduktionsanläggning:

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av auktoriserad elinstallatör.
 • Elmätaren ska vara elektriskt placerad mellan huvudbrytare och mätarsäkringar. Vid arbete på mätutrustningen är det viktigt att förhindra ofrivillig spänningssättning vilket gör att man ska kunna bryta bort mätutrustningen lokalt i mätarskåpet.
 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • För att elnätet skall fungera bra så rekommenderar vi starkt trefasanläggningar. Om enfas ändå väljs skall Skövde Energi besluta vilken fas anläggningen ansluts till.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 2 kW är inte tillåtet.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Anslutningen av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Du bör kontakta oss för prisuppgift.
 • Produktionsanläggningen ska vara CE-märkt och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Skövde Energi ser till att det är en elmätare som mäter både konsumtion och produktion. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt om det krävs.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas på din gruppcentral och i mätarskåpet.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Observera att vissa av dessa krav kan medföra att du behöver bygga om din befintliga elanläggning innan produktionsanläggningen kan tas i bruk.

Ändring av säkringsstorlek/utökning av anslutning

Produktionskällans kapacitetsbehov kan kräva en högre säkringsstorlek än vad anläggningen har.  Elinstallatören ska göra en teknisk bedömning kring storleken.

Läs mer om säkringsändring