Övervakningsplan

Enligt Ellagen behöver varje nätbolag ha en övervakningsplan. Planen ska visa att nätbolaget inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt.

Syftet med övervakningsplanen är att dokumentera rutiner, riktlinjer och policys inom Skövde Energis område där det skulle kunna finnas risk för diskriminering av tredje part. Ett annat syfte är att identifiera eventuell diskriminerande verksamhet och att vidta avhjälpande åtgärder.

En gång per år ska en rapport publiceras som visar vilka åtgärder som vi har vidtagit enligt planen. Övervakningsplanen omfattar Skövde Energis elnätsverksamhet.