Om Elnätet

I elnätet transporteras el från kraftverk till hushåll och företag. Elnätet har tre nivåer: stamnät, regionala nät och lokala nät.

Stamnätet är det nät som är närmast de stora kraftverken och som transporterar elen över hela landet, och även ut till våra grannländer. Från stamnätet leds elen vidare på regionala och lokala nät.

Elens väg genom elnätet

På stamnätet är spänningen så hög som 400 000 volt. Den transformeras sedan ner till 130 000 volt på regionnätet, men hemma hos dig som kund är den 230 volt. Att det är högre spänning på överliggande nät beror på att energiförlusterna då blir mindre.

När elen förs genom ledningarna försvinner en del av energin som värme. Ju längre sträckor elen ska transporteras desto mer energi försvinner. Med högre spänning försvinner mindre av elen som värme. När elen transporteras ut från stamnätet till regionala och lokala nät passerar den även ett antal ställverk där spänningen successivt sänks.

Ett elnätsföretag per nätområde

Elnätet är uppdelat i olika nätområden. Det finns omkring 170 elnätsföretag i Sverige som ansvarar för sina nätområden och ser till att elen kommer hem till dig.

I varje nätområde finns det bara ett företag som ansvarar för elnäten. Du som bor inom Skövde Energi Elnäts område, eller har en anläggning här, är elnätskund hos oss. Däremot kan du välja valfritt elhandelsbolag för att sköta din elhandel.

Inmatning och utmatning av el

I elnätet matas el in från olika produktionsanläggningar till stamnätet och ut från stamnätet till kunder i de regionala och därefter till de lokala näten. Numera är det inte längre lika självklart att all el som produceras kommer från ett stort kraftverk och går ut i stamnätet. Fler och fler privatpersoner har egna produktionsanläggningar hemma, till exempel solceller på hustaket.