Miljöpolicy

Miljöpolicy för Skövde Energi AB

Skövde Energi är ett energiföretag som ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar. Vi ska verka för att våra produkter och tjänster produceras, distribueras och används på ett sätt som kännetecknas av helhetssyn och livscykeltänkande. I första hand baseras vår energiproduktion på återvunnen energi som annars skulle gå till spillo från samhället och industri samt på energi från hållbara uttag av biobränslen.

Vårt miljöarbete ska bidra till högt förtroende hos kunder och samarbetspartners. Vi ska vara en ledande lokal aktör i övergången till det hållbara samhället.

Detta uppnås genom att:

  • Vi ska erbjuda våra kunder produkter med låg påverkan på klimat och miljö
  • Vi arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och våra anläggningar samt vidtar åtgärder för ständiga förbättringar
  • I det dagliga arbetet arbeta aktivt för att förebygga skador på människor och miljö
  • Vi strävar efter en hållbar utveckling genom att hantera och nyttja material och restprodukter på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi ska bidra till att minska våra leverantörers miljöpåverkan genom att kommunicera våra miljökrav
  • Företaget ska följa teknikutvecklingen och strävar efter att använda den ur miljösynpunkt bästa tekniken
  • Vi tar miljöhänsyn vid inköp av varor, tjänster och transportlösningar inom rimliga ekonomiska ramar
  • Vi ska minst leva upp till och helst överträffa gällande lagar, policys, regler och andra bindande krav som ställs på verksamheten
  • Vi utbildar och informerar våra medarbetar till engagemang, delaktighet och ansvar för miljöarbetet
  • Vi ska ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda