Miljöpolicy

Miljöpolicy för Skövde Energi AB

Skövde Energi bidrar till en hållbar utveckling, förbättrad luftkvalitet och giftfri miljö i Skövde genom att erbjuda våra kunder fjärrvärme som till största delen är producerad av förnyelsebara bränslen.

  • Vi arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och våra anläggningar samt vidtar åtgärder för ständiga förbättringar.
  • Vi strävar efter en hållbar utveckling genom att hantera och nyttja material och restprodukter på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi ska bidra till att minska våra leverantörers miljöpåverkan genom att kommunicera våra miljökrav.
  • Vi tar miljöhänsyn vid inköp av varor, tjänster och fordon inom rimliga ekonomiska ramar.
  • Vi följer gällande lagar, regler och andra krav som ställs på verksamheten.
  • Vi följer teknikutvecklingen och strävar efter att använda den ur miljösynpunkt bästa tekniken
  • Vi utbildar och informerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Vi följer och medverkar aktivt i den nationella och internationella miljöutvecklingen.