Villkorade avtal för inmatning i elnätet

Villkorade avtal för inmatning från 2024

Alla kunder som kommer att vara potentiella inmatningskunder måste från 2024 vara medvetna om att elanläggningen under vissa tider måste styras ned för att avbryta eller minska inmatning till elnätet.

Skövde Energis roll och ansvar som elnätsföretag

Som elnätsföretag i ett naturligt monopol ska Skövde Energi enligt lag, agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande.

Detta innebär att vi alltid måste beakta alla kunders nuvarande och framtida behov.

Utmaningar och investeringar för elnätet med ökad solenergi

Det är viktigt ur ett rättviseperspektiv att verka för att så många kunder som möjligt ska kunna installera solceller. Det blir en utmaning för elnätet, framför allt i villaområden, om varje produktionsanläggning producerar väsentligt mycket mer energi än vad som samtidigt förbrukas. All överproduktion måste då överföras via elnätet till där förbrukning faktiskt finns. Det är i Skövdes fall ganska vanligt att detta är i en annan del av staden. Ett sådant energiflöde är inte elnätet normalt dimensionerat för, utan stora investeringar kan bli aktuella om många villor i samma område producerar mer än de förbrukar. Den typ av investering för nätförstärkning är inte samhällsekonomiskt försvarbart och kommer därför sällan kunna ske.

För att vi ska kunna ge tillstånd till fler solcellsanläggningar i elnätet, krävs nu att vi som elnätsägare kan styra ner produktionen vid vissa driftsfall. Detta för att undvika nättekniska problem och för att slippa tvingas säga nej till nya kunder som vill sätta upp solceller.

Nya regler och villkor för solcellsanläggningar från 2024

Från 2024 finns det ett regelverk som gör det möjligt för elnätsföretag att skriva villkorade avtal med kunder för både uttag och inmatning av effekt. Den stora fördelen med dessa villkorade avtal är att det blir lättare för våra kunder att få möjlighet att sätta upp solceller för att minska sin egen konsumtion från nätet.

Skövde Energi gör många åtgärder innan det blir aktuellt att styra ned solcellsanläggningar. Det villkorade avtalet tecknas för eventuella nedstyrningar i framtiden.

Ett villkorat avtal för inmatning av el på elnätet innebär att kunden ingår ett avtal med Skövde Energi om att få mata in el i det allmänna elnätet. Det ”villkorade” i avtalet avser särskilda krav eller kriterier som måste uppfyllas för att inmatningen ska tillåtas. Dessa villkor är viktiga för att säkerställa nätets stabilitet och effektivitet.

Det innebär att kunden anmäler till Skövde Energi vilken inmatningseffekt de önskar och vi skriver då ett villkorat avtal. Prima effekt i avtalet sätts till exempel 0 kW och den önskade effekten blir villkorad effekt. Så länge elnätet kan ta emot den önskade effekten så löper allt på som vanligt. Om det uppstår problem i elnätet så kommer kunden vara tvungen att styra ned sin anläggning till rimlig nivå och som lägst till 0 kW inmatning på elnätet. I detta läge fortsätter kunden självklart att producera energi för egen konsumtion.

Ett villkorat avtal är alltså ett sätt för oss på Skövde Energi att kontrollera och integrera de olika kundernas bidrag till elnätet, samtidigt som de säkerställer att nätet fungerar säkert och effektivt.

Varför kan Skövde Energi behöva styra inmatningen?

Det är viktigt att notera att dessa åtgärder vidtas för att upprätthålla en stabil och effektiv elförsörjning för hela samhället och inte för att begränsa individuell energiproduktion eller användning. De möjliggör en balans mellan utbud och efterfrågan på el och bidrar till en pålitlig elförsörjning.

Skövde Energi kan behöva kunna styra produktion och inmatning på elnätet av flera skäl, detta är oftast relaterat till att säkerställa stabiliteten och pålitligheten i elförsörjningen för hela elnätet. Här är några av de huvudsakliga motiveringarna:

Elnätet måste bibehålla en balans mellan produktion och förbrukning för att undvika överbelastning eller avbrott. Om det finns en obalans kan det leda till spänningsvariationer och andra problem som kan påverka elkvaliteten och orsaka störningar i elsystemet. Genom att styra produktionen och inmatningen kan elnätsbolaget hantera dessa balanseringsutmaningar.

För att planera och underhålla elnätet effektivt behöver elnätsbolaget förutsägbarhet när det gäller produktion och inmatning. Genom att kunna styra och reglera inmatningen kan de förbereda sig för förändringar och undvika överraskningar som kan påverka nätets stabilitet.

Vårt mål är att göra informationen mer tillgänglig och förståelig för alla. Nedan finner du en lista med termer som används i vårt avtal, tillsammans med förklaringar av vad dessa begrepp innebär. Vi hoppas att dessa förklaringar hjälper dig att få en bättre förståelse för avtalets innehåll och dina rättigheter och skyldigheter som part i avtalet.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller önskar ytterligare förklaringar.

Prima effekt är den mängd effekt (mätt i kilowatt eller megawatt) som kundens anläggning alltid, under alla förhållande får leverera till elnätet. Detta är speciellt relevant för producenter av förnybar energi, såsom sol- och vindkraft, men kan även avse batterier och större konsumenter.

När ett avtal för inmatning upprättas mellan en kund och Skövde Energi, inkluderar detta från och med 1 april 2024 bestämmelse om prima och villkorad effekt.

Det innebär att kunden förbinder sig att under vissa förhållanden styra ner sin produktion av effekt ut på elnätet så den avtalade prima effektnivån inte överskrids. Detta är viktigt för Skövde Energi för att kunna planera och säkerställa elnätets stabilitet och kapacitet.

Villkorad effekt i ett villkorat avtal om inmatning av el på elnätet refererar till den maximala mängd effekt som en kunds anläggning får mata in i elnätet under vissa överenskomna villkor. Dessa villkor specificeras i avtalet mellan kunden och Skövde Energi. Villkoren är utformade för att säkerställa nätets stabilitet och för att hantera kapacitetsbegränsningar. Här är några aspekter av vad villkorad effekt kan innebära:

 1. Justering av inmatad effekt: Kunden får två timmars förvarning innan inmatningen ska regleras ned till avtalad nivå. Kontakten kommer att ske med hjälp av sms, telefonsamtal eller automatisk kommunikation med anläggningen.
  I vissa fall kan systemet automatiskt justera den inmatade effekten, för att uppfylla de överenskomna villkoren, till exempel genom användning av standardiserade kommunikationsprotokoll eller digital styrning mellan elmätaren och anläggningen.
 2. Straffavgifter eller böter: Om en kund överskrider den villkorade effekten genom att inte styra ned sin anläggning inom avtalad tid, kan det leda till extra avgifter eller böter. Skövde Energi kan komma att behöva åka ut till kunden för att manuellt stänga av anläggningen. Detta för att bibehålla driftsäkerheten i elnätet. Kostnader för manuell nedstängning kommer att faktureras till kunden.

Villkorad effekt i ett inmatningsavtal säkerställer således att elnätet kan hantera inmatad el på ett säkert och effektivt sätt, och att kundens bidrag till nätet sker under kontrollerade och förutsägbara förhållanden.

EU-kravet ”RfG” står för ”Requirements for Generators” (Krav på Generatorer). Det är en del av EU:s regelverk som syftar till att harmonisera tekniska krav för anslutning av elektricitetsproducenter till elnätet inom Europeiska unionen. RfG är en av de tre nätanslutningskoderna som införts genom EU:s tredje inre marknadspaket för el och gas, och är en viktig del av EU:s arbete för att skapa en mer integrerad och hållbar europeisk energimarknad.

RfG innefattar en uppsättning tekniska specifikationer och krav som alla elproducenter, oavsett storlek och typ (inklusive förnybara energikällor, konventionella kraftverk, och distribuerade energiresurser) måste uppfylla för att kunna ansluta till och operera på elnätet. Syftet med dessa krav är att säkerställa nätets stabilitet, tillförlitlighet och säkerhet, samtidigt som det underlättar integrationen av en hög andel förnybar energi.

Några av de specifika aspekterna av RfG inkluderar krav på:

 1. Spännings- och frekvenskontroll: Generators måste kunna upprätthålla stabil drift under varierande nätvillkor.
 2. Förmåga att tåla störningar: Generators måste kunna motstå och snabbt återhämta sig från nätstörningar.
 3. Bidrag till nätstabilitet: Generators ska bidra till nätets övergripande stabilitet, till exempel genom att erbjuda frekvensreglering och reaktiv effektstyrning.
 4. Fjärrkontroll och dataöverföring: Generators ska kunna fjärrstyras och tillhandahålla nödvändig data till nätoperatörer.

Genom att standardisera dessa krav bidrar RfG till att främja en effektivare och mer sammanlänkad energimarknad över hela EU, vilket är avgörande för att nå regionens energi- och klimatmål.

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

 • Vad består min elkostnad av?

  Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

 • Vad innebär sms-tjänsten för driftstatus?

  Vi kan skicka avbrottsinformation skickad till dig via sms. Genom att registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om avbrott som rör ditt närområde.

 • Vad gäller för vatten och avlopp?

  Vi sköter faktureringen åt Skövde kommuns VA-avdelning. Behöver du kontakta VA-avdelningen? Här hittar du kontaktuppgifterna.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.