Elnätet – Avbrott

Skadestånd

I första hand ska du som kund kontakta ditt försäkringsbolag för skadeståndsanspråk.

Om du som konsument har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen har rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter om inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Krav om skadestånd ska ställas inom två år från att skadan inträffat. I annat fall förlorar du rätten till ersättning enligt lagen.

I de fall avbrottsersättning utbetalas kommer motsvarande belopp att avräknas från eventuellt skadeståndsbelopp. Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för Skövde Energi Elnät AB.

Elanvändaren har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

För att få vägledning kring skadestånd, undantag och jämkning, kan elanvändaren vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunens konsumentvägledare. För att få beslutet prövat kan elanvändaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

En näringsidkare som kan visa att ett nätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens regler (1972:207). Näringsidkaren kan vara berättigad till skadestånd oberoende av avbrottets längd.

Anmälan om skadestånd

Anmälan ska vara skriftlig och du bör använda punkterna nedan som stöd. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas. Kom ihåg att du som elanvändare är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada.

Skadeanmälan bör innehålla följande uppgifter:

  • Ort och datum
  • Anläggningsid för din elanslutning (framgår av elnätsfakturan)
  • En beskrivning av den skada som kravet avser
  • En beskrivning av de skadebegränsade åtgärder som du vidtagit
  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Telefon
  • Adress
  • Postnummer
  • Postort

Senaste frågorna om elnätet

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.