Vad består min elkostnad av?

Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar:

Elnätskostnad för överföring av el till ditt hem via elnätet. 
Det är vi som ser till att du får el till din bostad. Vi äger ledningarna i marken och samlar in mätvärden från din mätare. Vårt ledningsnät är 89 mil långt, har 190 nätstationer och drygt 1900 kabelskåp.
För att elleveransen ska vara så säker som möjligt och för att våra kunder ska ha tillgång till den mängd el som behövs, när den behövs, kräver det ett ständigt underhållsarbete och förbättringar.

Elhandelskostnad för den el du använder. Elhandelsbolaget köper elen från den nordiska elbörsen Nordpool. Priset baseras på tillgång och efterfrågan, där bland annat årstid och väder spelar in.

Skatt och moms
Elnäten debiterar dig som kund för energiskatt, moms och andra myndighetsavgifter.
Energiskatten debiterar elnätet åt Skatteverket och det är inget som tillfaller elnätsbolaget.

Priskomponenterna i elnätstaxan

Fasta priset
Det fasta priset relaterar främst till kostnader som följer av högt satta krav på mätning och kvalitetssäkring av elöverföring. Utöver detta omfattar det också kostnader för administration, försäkringar och myndighetsavgifter.

Pris månadseffekt
Effektpriset kopplat till våra kostnader för till exempel kapitalkostnader för ledningar, nätstationer och transformatorer, samt våra kostnader för att ta ut effekt från regionnätet. Under höglasttiden mäter och debiterar vi för den högsta uppmätta timeffekten under månaden.

Elöverföring Hög- och Låglasttid
Högsta belastningen i elnätet är under vintern, främst vardagar och dagtid. Vi har därför en uppdelning i hög- och låglasttid där det kostar mer att använda elen under höglasttiden.

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, måndag-fredag 06-22Övrig tid

Läs mer här Fakta om effekt

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till ditt hem behöver du två olika typer av avtal. Ett för användningen av elnätet och ett för din förbrukning av el. Kunder som handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får oftast bara en faktura. Övriga kunder får två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

I Skövde tätort är det vi på Skövde Energi som äger elnätet. Du är alltid hänvisad till det elnätsbolaget som äger och driftar nätet där just du bor. Därför får du en faktura ifrån Skövde Energi som avser elnätet.

Din elhandelsfaktura är för att betala för den el som du förbrukar i ditt hem. Till exempel för att ladda mobilen, tvätta kläder, se på tv med mera. Här kan du välja fritt vilket elhandelsbolag du vill köpa din el av.
Bra att känna till är att det finns olika typer av avtal att välja mellan. Till exempel kan du välja fast pris som är bundet en viss tid eller ett rörligt pris som varierar över tid.

Vad ska du välja?
Ett tips är att gå in på elpriskollen.se det är en oberoende sida från Energimarknadsinspektionen, där kan du jämföra och få information om olika elhandelsbolag.

Elhandelskostnaden – Du väljer

Här kan du se filmen om elnät och elhandel.

Så hänger elnätsavgiften och elpriset ihop

De höga elhandelspriserna i Europa drabbar även oss som nätägare och medför stora kostnadsökningar för så kallade nätförluster. Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad som värme när den transporteras genom nätet och elnätsbolagen behöver köpa extra el för att kunna leverera den utlovade mängden. Vi tar inte ut några extra marginaler för dessa inköp. Så när elpriserna stiger, stiger även kostnaden för våra nätförluster. 

Elnätet i Sverige finansieras gemensamt av alla som använder det. Här ingår kunder som använder el som privatkunder och företag men också elproducenter som matar in el i elnätet.

Elnätets tre olika nivåer

Elnätet är uppbyggt i tre nivåer, det nationella och statligt ägda transmissionsnätet (stamnätet), regionala och lokala elnät. Alla delar av elnätet behöver löpande underhållas, förnyas, förstärkas och förändras för att tillgodose samhällets behov av el. Detta är extra viktigt just nu när det pågår en energiomställning och en elektrifiering av transporter och industrier i stor skala.

Gemensam finansiering via elnätsavgiften

Som konsument har du ett elnätsavtal hos det företag som äger det lokala elnätet där du bor, till exempel Skövde Energi elnät, men genom den elnätsavgift du betalar är du också med och finansierar det nationella och regionala elnätet.

Det kan, förenklat, ses som att kostnaderna för det överliggande elnätet flyttas nedåt genom nätnivåerna: från stamnätet, till regionnätet och vidare till lokalnätets kunder och slutanvändaren, det vill säga privatpersoner och företag.

Detta resulterar i att alla användare betalar en elnätsavgift som motsvarar hur mycket man utnyttjar elnätet. Desto mer elenergi och eleffekt en kund använder, desto högre blir kostnaden för att nyttja elnätet. 

Betalningen sker via elnätsavgiften. Som baserads på hur mycket el en anläggning använder eller hur mycket el som produceras.

Abonnemangsavgift för lokala- och regionala elnätsbolag 

Precis som slutanvändande konsumenter, industrier och elproducenter så betalar det lokala och regionala elnätsbolagen, till exempel Skövde Energi elnät, en abonnemangsavgift mot det överliggande nätet, det vill säga regionnät eller transmissionsnät samt en ersättning till lokala elproducenter för att säkerställa att tillräcklig mängd el transporteras in i det lokala elnätet vid varje given tidpunkt. Abonnemangets storlek kan se olika ut på olika geografiska platser som följd av vilka kunder som finns lokalt samt mycket lokalt installerad planerbar elproduktion som finns i området.

Vem bestämmer hur mycket elnätsbolagen får tjäna?

Elnätsföretagen kan inte själva bestämma storleken på sina intäkter. Elnätsavgifterna är reglerade av myndigheten Energimarknadsinspektionen, Ei. Ei beslutar de tillåtna intäkterna i 4 årsperioder genom en så kallad intäktsram som följs upp löpande. 

Intäktsramens storlek beräknas på värdet av elnätsföretagets anläggningsdelar (elledningar, elnätsstationer, mätare med mera.), men även på hur mycket det kostar att driva elnätet i form av rörliga kostnader. På Energimarknadsinspektionens hemsida kan man läsa mer utförligt om elnätsbolagens intäktsramar.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.