Ord och begrepp

Här finns en ordlista där vi har listat och förklarat begrepp och bransch ord som används.

Ordlista

A = Ampere

Ampere är ett mått för elektrisk ström. Här anger det hur stor huvudsäkring du har, och därmed hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringens storlek styr hur mycket du betalar för din elöverföring.

Abonnemang

Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.

Anläggning

Avser din elanläggning, exempelvis ledningar, strömbrytare och uttag i din bostad. så att du kan tända lampor och få värme på vintern.

Anläggnings-id

En unik kod som identifierar alla elanläggningar i Sverige. Den är unik för bostaden och ”följer bostaden” oavsett vem som bor där.

Anvisningsavtal

Det elavtal du automatiskt får från Billinge Energi, när du flyttar in i en bostad som har Skövde Energi som nätägare. Detta beror på att Skövde Energi har Billinge Energi som anvisad leverantör av el, till kunder hos Skövde Energi, som inte gör ett aktivt val. Bra att känna till är att anvisningsavtalet inte har någon bindningstid, och att du oftast sparar på att så snart som möjligt byta till en annan typ av elavtal.

Avbrottsersättning

Om du haft ett längre avbrott i din energileverans utgår en ersättning som ibland regleras på fakturan och ibland betalas ut till ditt konto.

Avgår tidigare fakturerad

I de fall vi fakturerat för mycket jämfört med vad som visat sig vara din verkliga förbrukning drar vi av motsvarande belopp på nästa faktura.

Avläst

Det datum vi har läst av din mätare, och den el som levererats till din bostad, sedan din förra faktura. Avläsningen sker automatiskt och är fjärrstyrd.

Att betala

Betaldatum och vad som ska betalas.

Dröjsmålsränta

Den extra kostnad du betalar om du varit försenad med att betala din faktura.

Elavtal

Överenskommelse med det elhandelsbolag som du som kund valt, om priset för den el du använder, årsavgift samt avtalslängd i tid.

Elberedskapsavgift

En avgift som tas ut av elnätsbolagen som finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft.

Elenergibrist

Över året kan inte den efterfrågade elenergin produceras

Effekt

Med effekt menas den mängd elenergi som ett visst föremål förbrukar eller producerar i varje ögonblick. Effekt mäts i watt (W). 

Effektbrist

Vid ett givet tillfälle (timme) räcker inte den tillgängliga effekten i elproduktionen till.

Elmätare

En apparat som registrerar hur mycket el du förbrukar. Vi fjärravläser alla våra kunders elmätare, vilket innebär att du själv inte behöver läsa av den.

Elnät

Ledningar i luft och under mark som transporterar elen från producenten hem till dig.

Elnätsavtal

Ett avtal mellan dig och Skövde Energi, som anger villkor och förutsättningar för dig som kund, samt vad du ska betala för att ha tillgång till elnätet.

Elnätsområde

Det är en geografisk uppdelning av elnätet och var du bor påverkar ditt pris.

Elområde

Sverige är uppdelat i fyra geografiska elområden. Priserna för din elleverans och elöverföring sätts separat, och är beroende av utbud och efterfrågan av el inom respektive elområde. Det är också beroende av elnätets kapacitet att transportera el mellan de respektive elområdena, och på så sätt jämna ut utbudet i förhållande till efterfrågan. Skövde Energi tillhör elområde 3 i Sverige.

Elsäkerhetsavgift

En avgift som går till att finansiera Elsäkerhetsverkets arbete. Det är en myndighet som arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elöverföring

Detta anger hur mycket el som transporterats till din bostad, via elnätet, och styr hur mycket du ska betala till Skövde Energi, utöver månadsavgiften för ditt elnätsabonnemang.

Energiskatt

Den skatt som staten tar ut för energi som du använt. Skatten ingår i ditt energipris.

Fakturaperiod (Avser)

Vilka dagar eller månaders energiförbrukning din faktura är baserad på.

Fast pris

Det pris per kWh du betalar, tills ditt elavtal går ut.

Huvudsäkring (säkring)

Huvudsäkringen sitter som regel i mätarskåpet eller i direkt anslutning till mätaren. Den ska skydda elanläggning genom att ”proppen går” om det är något fel i den och begränsar hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Kundnummer

En unik kombination av siffror som hör ihop med dig som kund och dina kunduppgifter hos oss. Det gäller för alla nyttigheter (el och vatten) och följer med dig om du flyttar inom Skövde Energi område.

kWh

Kilowattimme är den enhet vi mäter din energiförbrukning i, och som ditt pris gäller. Ett exempel som gäller el: om du har en glödlampa som drar 100 watt och låter den vara tänd i 10 timmar har du använt en kilowattimme (alltså 100*10=1000 watt).

Månadseffekt

Debiteras på den högsta timmen av verkligt uttag höglasttid

Mätare

En apparat som registrerar hur mycket el du förbrukar. Vi läser av elen automatiskt och skickar därför alltid exakta el fakturor.

Mätarställning

Mätaren fungerar ungefär som i en bil, där totalt antal tillryggalagda kilometer hela tiden anges. Vi tar betalt för skillnaden i mätarställning sedan det senaste faktureringstillfället.

Nätkapacitetsbrist

Elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet

Nätövervakningsavgift

En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Områdes-id

Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt Anläggnings-id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. För att du säkert ska betala för den el du själv använder och inte någon annans.

Rörligt pris

Denna typ av elpris sätts månadsvis utifrån utbud och efterfrågan av el, på den nordiska elbörsen Nordpool.

Slutfaktura

Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett avtal.

Tillsvidare

Ditt avtal har ingen bindningstid, utan gäller så länge du inte kontaktar oss och avslutar det.

VAT-nummer

Vårt momsregistreringsnummer hos Skatteverket. Det är obligatoriskt att inkludera när vi skickar ut fakturor.

Årsförbrukning

Den totala elförbrukning du har under ett helt år.

Öresutjämning

Vi avrundar våra fakturor till närmaste hela krona, och skillnaden benämns öresutjämning.