Miljövärden i Skövde

Värden för 2022

ResursanvändningSkövde tätortSkultorpStöpenTidanTimmersdala
Emission av växthusgaser
Förbränning g CO2 ekv/kWh69,519,916,56,38,3
Transport och produktion av bränsle gCO2/kWh7,916,517,318,118,5
Primärenergifaktor0,120,190,200,160,19
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion
Återvunnen energi %430000
Förnybart %56959610099
Fossilt %0,8540,30,9

————————————————-

Vill du veta mer om hur beräkningarna är utförda, läs mer på Energiföretagen.se.

Svensk Fjärrvärme redovisar årligen fjärrvärmens miljövärden, värdena kommer från drygt 350 fjärrvärmenät runt om i landet.
Skövde Energi innefattar fem av dessa nät; Skövde tätort, Stöpen, Tidan, Timmersdala och Skultorp.

För att mäta fjärrvärmens miljöpåverkan används miljövärden. Dessa miljövärden beräknar hela processen av fjärrvärmen; från kol i gruvor och träden i skogen fram till elementen och vattenkranen. Från produktion till konsumtion.

Miljövärdena kan man använda när man vill veta vad fjärrvärmen på just ens egen ort har haft för klimatpåverkan.

Miljövärden visar:

Hur effektivt energin används

  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som använd i varje fjärrvärmenät

Värmemarknadskommittén består av Svensk Fjärrvärme tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Dessa har beslutat hur fjärrvärmens miljöpåverkan ska värderas och utgår då ifrån tre miljöparametrar:

Resursanvändning – Ett mått på hur effektiv framställningen av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser som inte har omvandlats. I primärenergifaktorn inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den.

Klimatpåverkan – Här ingår koldioxidutsläpp och påverkan av metan och lustgas. Det handlar om utsläpp från förbränning av bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen – Här redovisas användningen av kol, fossil olja och naturgas. Men också andelen fossilt i den el som har tillförts rapporteras.

De värden som används när miljövärdet beräknas är schabloner för olika bränslen och utsläpp. Värden från de olika bränslen varierar på grund av ursprunget och förhållandet.