Bioolja

Bioolja är en restprodukt från tillverkning av matolja från växtriket samt restprodukter från livsmedelstillverkning och restauranger.

Första december 2013 övergick produktionen i två av fyra värmepannor inne på Volvos område till en mer miljövänlig uppvärmning, från fossilt bränsle till bioolja.

2014 erhöll Skövde Energi affärsområde kraftvärme,  ett hållbarhetsbesked för Bioolja (KN-nr 3823 19 90).

Hållbarhetslagen

För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion, via framställning till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. Bakgrunden finns i ett EU-direktiv (förnybartdirektivet) om främjande av förnybar energi som sätter upp mål och kriterier.

Hålllbarhetskriterierna som ska uppfyllas för att biodrivmedel eller flytande biobränslen skall anses hållbara omfattar krav om minskande växthusgasutsläpp och särskilda krav på markanvändning. Det finns också krav på fysisk spårbarhet av bränslet vilket innebär att aktörer i hela produktionskedjan har ett ansvar.

Vill du läsa mer om hållbarhetslagen finner du detta på Energimyndighetens hemsida.