Värmekällan

Värmekällan

Värmekällan (Block 3) är vår avfallsförbränningsanläggning som är belägen på Timboholm i Skövde.

Här förbränns cirka 60 000 ton avfall, hälften är hushållsavfall och resterande är industriavfall. Avfallet kommer från främst Skövde, Falköping, Tibro, Hjo, Karlsborg, Gullspång, Skara, Töreboda och Mariestad. Den energi, i form av värme och el som årligen utvinns från Värmekällan uppgår till ca 165 000 MWh, vilket motsvarar 18 000 kbm olja, dvs 450 oljelastbilar med släp.

2000 ton avfall importeras från Italien. Mer information om import av avfallsbränsle och miljö kan du läsa om på Avfall Sveriges hemsida. Här finner du bland annat en rapport ( U2009:06) som handlar om Klimatpåverkan från import av brännbart avfall.

Processen

Avfallet kommer direkt via sopbilar men även lastbilar med släp förekommer. Mottagning sker inomhus för att minska störningar via luft och damm. Avfallet matas in i pannan med hjälp av en stor gripklo. Avfallet brinner i pannan vid en temperatur upp mot 1000 °C. Vatten i pannan överhettas till ånga och leds till en turbin. Vattenångan driver turbinen som är kopplad till en generator som alstrar elenergi. Cirka 10% av energiinnehållet i ångan blir el, resten av ångan värmeväxlas i en stor kondensor och leds ut till fjärrvärmenätet.

Värmekällan

Aska

Efter förbränning kvarstår 20%, fördelat på två fraktioner. Största mängden är bottenaskan som, efter upparbetning, till exempel kan användas som täckningsmaterial på gamla deponier. Metall i bottenaskan sorteras ut och återanvänds. En mindre del tas hand om som flygaska (stoft). Flygaskan är klassificerad som farligt avfall och transporteras till en behandlingsanläggning för omhändertagande.

Under sommartid har vi uppehåll i produktionen under några veckor för underhållsarbeten. Då samlas avfallet i balar på Risängens avfallsanläggning för att användas när vädret blir kallare.

Bakgrunden till Värmekällan (Block 3)

Sedan 1 januari 2002 har deponering av brännbart avfall varit förbjudet. Under några år transporterades hushålls- och industriavfall från Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg till Linköping för förbränning. Under år 2003 tog Skövde kommun beslut om att bygga en ny avfallsförbränningsanläggning i kvarteret Värmekällan. Genom uppförandet av en egen avfallsförbränningsanläggning i Skövde reducerades förbränningen av olja till Skövdes fjärrvärmenät och hos Volvo. Detta innebar dessutom en minskad miljöpåverkan genom att transporterna till Linköping försvann.

Kort fakta om avfallsförbränningsanläggningen:

Panneffekt: 20 MW
Tryck: 16 bar
Ångtemperatur: 215 °C
Panntyp: Vattenkyld roster
Rökgasrening: Våt och torrrökgasrening
Bränsle: Brännbart hushålls- och verksamhetsavfall
Förbränningskapacitet: 7- 8 ton per timme, 55 000 ton per år
Ångturbin med generator: 1,8 MW
Investeringskostnad: 320 miljoner