Lövängsverket

Lövängsverket

Lövängsverket är vår fastbränsleanläggning som är belägen vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Anläggningen byggdes 1970 och har sedan dess byggts ut i olika etapper.

Anläggningen består av två biobränslebränslepannor av typen fluidiserande bädd, vilka är försedda med utrustning för rökgaskondensering. Två stycken oljepannor används som reserv vid haverier eller driftstörningar på biobränslepannorna.

Biobränslepannor

Panna 3 som installerades 1999 är av fabrikatet Foster Wheeler typ FW43-20. Förbränningsugnen är av typen fluidiserande bädd. Anläggningen är dimensionerad för en tillförd bränsleeffekt av ca 22,5 MW, motsvarande ca 20 MW avgiven effekt. Rökgaserna från pannan avleds via elektrofilter av fabrikat Clean Air till en rökgaskondenseringsanläggning varvid ytterligare ca 6 MW erhålls vid full panneffekt. Efter kondensorn avleds rökgaserna via en 85 m hög skorsten.

Panna 4 byggdes 1993 om till en fluidiserande bädd är av fabrikat Generator typ Eckrohr HVF-23. Anläggningen är dimensionerad för en tillförd bränsleeffekt av ca 22,5 MW, motsvarande ca 20 MW avgiven effekt. Rökgaserna från pannan avleds via elektrofilter av fabrikat Svenska Fläkt till en rökgaskondenseringsanläggning ur vilken ytterligare ca 6 MW erhålls vid full panneffekt. Efter kondensorn avleds rökgaserna via en 85 m hög skorsten.

Lövängsverket

Bränslet

Bränslet, flisen, kommer från närområdet och vid full last förbrukas cirka 50 m3/flis per timme. Flisen tippas i en 1700 m3 stor bränsleficka och transporteras sedan via transportörer och bränsleskruvar till pannan. Bränslet brinner i pannan vid en temperatur av ca 850 °C. Hetvattnet från pannorna värmeväxlas och led ut till fjärrvärmenätet.

Ackumulatortank

Behovet av fjärrvärme varierar under dygnet och veckan. Utnyttjande av en fjärrvärmeackumulator möjliggör att produktionen kan flyttas i tiden.

Till exempel kan man upprätthålla en hög värmeproduktion under natten och släppa ut den lagrade värmen under morgontoppen.

Ackumulatortanken byggdes 2004 och har en volym på 4 500 m3 vilket motsvarar ett värmeinnehåll på cirka 200 MWh.

Absorptionskylmaskin

Västfastigheter är den första samarbetspartner som Skövde Energi förser med fjärrvärme för drift av en kylanläggning. Sommaren 2008 togs en absorptionskylmaskin i drift på Skaraborgs sjukhus Skövde.

Fördelar med fjärrvärme för drift av en kylanläggning:

  • Optimalt utnyttjande av energin från avfallsförbränningen.
  • Minskat behov av att göra balar på avfall sommartid.
  • Fjärrvärmebehovet sommartid blir större än normalt, vilket medför att mer el kan produceras vid kraftvärmeverket Värmekällan.
  • El producerad i ett kraftvärmeverk är positivt ur miljösynpunkt då det mesta av energin utnyttjas.
  • Elproduktion vid Värmekällan och det minskade elbehovet till kylmaskinerna på Skaraborgs sjukhus Skövde innebär att mer elenergi finns tillgängligt på svenska elkraftsnätet. Elen kan exporteras till Europas elmarknad, vilket medför ett minskat koldioxidutsläpp från till exempel koleldade kraftverk i Europa.