Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet är ledord för verksamheten i Skövde Energi.

Vårt huvuduppdrag är att bidra till att säkerställa en hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning i Skövde kommun. All energiförsörjning påverkar i någon grad miljön och klimatet. Skövde Energi arbetar aktivt med att minimera påverkan på miljön och klimatet genom att alltid sträva efter att tillämpa systemsyn och livscykelperspektivet i vår utveckling av bolagets produktion och tjänster. Med systemsyn menar vi att hela värdekedjan från vaggan till graven skall beaktas i till exempel val av bränsle till våra produktionsanläggningar.

Fjärrvärme är en förutsättning för att vi skall klara de nationella åtaganden vi har avseende klimatmålen. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat. Fjärrvärmen är en uppvärmningsform som tar vara på energi som annars skulle gå förlorad, t. ex spillvärme från industrin, energiåtervinning från restavfall som inte samhället klarar att materialåtervinna och rester vid skogsavverkning.

Fjärrvärmen är resurssnål, ger låga förluster och är bättre för klimatet än när var och en eldar i en egen panna. Dessutom är de stora fjärrvärmeanläggningarna i vårt system så kallade kraftvärmepannor, vilket betyder att vi också producerar hållbar el samtidigt som vi värmer fjärrvärmenätet.

Vi utbildar och informerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet. Samtliga anställda vid Skövde Energi har genomgått en grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum i Göteborg.

Vi bedriver aktiv miljöinformation riktad till både vuxna och skolelever i regionen genom studiebesök på våra anläggningar.

Vi har även ett antal internationella besök och medverkar i internationella nätverk.


Länk för dig som vill läsa mer:
Miljöbarometern Skaraborg