Debiteringsgrundande effekt

Den debiteringsgrundande effekten räknas ut med hjälp av kategoritalsmetoden samt den årliga energiförbrukningen.

Beräkningen innebär att medelvärdet av de två senaste kalenderårens normalårskorrigerade energiförbrukningar i MWh divideras med ett för abonnemanget fastlagt kategorital.

En effektöversyn sker varje år i januari månad och om den debiteringsgrundande effekten skiljer sig mer än 5% sätts en ny debiteringsgrundande effekt.

Eftersom användningen av värme beror i hög grad av utetemperaturen normalårskorrigeras energiförbrukningen. Data för normalårskorrigeringen fås från SMHI.

Vid nyanslutning av fastigheter fastställer vi den debiteringsgrundande effekten med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare olje/el-förbrukning samt uppvärmd yta.

Debiteringsgrundande effekten är samma som tidigare benämndes abonnerad effekt.