Miljöskyddsärende i Skövde

Skövde Energi AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för bolagets befintliga biooljeeldade pannor (VC3) placerade inom Volvo Powertrain AB:s industriområde i Skövde. Med anledning av att pannorna vid VC3 tidigare ingick i Volvo Powertrains miljötillstånd samt att Skövde Energi sedan 2019 tagit över verksamhetsansvaret för pannorna samt låtit ersätta en av de äldre oljepannorna med två stycken mindre biooljepannor har bolaget ålagts att ansöka om miljötillstånd för verksamheten. Ansökan kommer innebära tillstånd till befintlig oljeeldad förbränningsanläggning, belägen inom fastigheten Penta 8, dimensionerad för en total installerad tillförd effekt av högst 49,8 MW.

För de som är intresserade av företagets verksamhet och vill ha ytterligare information i ärendet finns samrådsunderlaget att ladda ned här nedan.
Därutöver finns möjlighet att kontakta företaget för frågor eller lämna synpunkter under perioden 13 december 2021 till 7 januari 2022.

Kontaktperson: Kent Täng
Adress: Skövde Energi AB
Energivägen 1
541 36 Skövde
Tel: 0500-49 95 45
E-post: kent.tang@skovdeenergi.se