Nytt från 1 januari 2018 gällande energiskatten

Energiskatten flyttas från Elhandel till Elnät

Riksdagen har beslutat att kostnaden för energiskatten flyttas bort från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten aviseras på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag. För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.

Elkostnaderna består av tre delar:

  • kostnader för el du använder, som du betalar till ditt elhandelsbolag.
  • kostnader för transport av elen till ditt hem, som betalas till elnätsföretaget.
  • kostnader för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan.

Energiskatten på el kommer att bli för de flesta i Sverige 1 januari 2018 33,1 öre/kWh. Därutöver tillkommer moms på 25 % som läggs på summan av kostnader för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsbolagen och till elnätsföretagen.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige är du välkommen att vända dig till Skatteverket.

Varför flyttar man skattskyldigheten?

Avregleringen av elmarknaden förändrade förhållandena på marknaden, exempelvis genom ökade möjligheter för kunderna att välja elhandelsföretag. Den avreglerade marknaden innebär att elhandelsföretagen som i dag är skattskyldiga för elskatt, fått allt mindre lokalkännedom om kundens verksamhet. Elhandelsföretagens möjligheter att kontrollera och följa sina kunder har därför försämrats. När de ska redovisa elskatten är de i praktiken hänvisade till de uppgifter som lämnas av elnätsföretagen. I och med denna förändring förenklas förfarandet då elnätsföretagen redan har tillgång till rätt uppgifter.

Ett annat skäl till att lägga skattskyldigheten på elnätsföretagen är för att regeringen ska ha kontroll på att den som använder el också betalar skatt. På det här viset kan även utländska aktörer agera på den svenska elmarknaden utan att det blir bortfall av skatteintäkter för staten. Även språkliga skäl talar för att den som är skattskyldig för elskatt bör finnas i det land där skatten tas ut. Elnätsföretagen är föremål för en form av lämplighetsprövning genom ellagen, vilket tjänar som en viss garanti för att staten får in sina skatteintäkter.