Frågor och svar om ökade bränslepriser till fjärrvärmeproduktion

Biobränslepriset har ökat kraftigt, varför då?

Det beror på en kombination av kraftigt ökad efterfrågan från många länder i
Europa, och en minskad tillgång på biobränslen. Detta beror i sin tur på en rad
faktorer, som sammanfaller:

 • Strypta flöden från Ryssland, Ukraina, Belarus m.fl. på grund av kriget gör
  att länder som tidigare importerade därifrån nu vänder sig till andra
  länder, bland annat Sverige.
 • Den dåliga ekonomin har minskat byggandet av hus etc. i Sverige vilket
  ger mindre restvolymer i form av bark, spån och även grot (grenar och
  toppar). Dessa restfraktioner är mycket vanliga biobränslen i fjärrvärmen.
 • Den låga kronkursen gör att Sverige är ett attraktivt land att importera
  från.
 • Volymer av träd som var insektsskadade, och därför använts som
  biobränslen, har avtagit och betydande kvantiteter har exporterats.

Varför säljs biobränslet till andra länder,
varför stannar det inte i Sverige?

Biobränslemarknaden fungerar som vilken marknad som helst, och bränslet säljs
på en internationell marknad. Priserna styrs av efterfrågan och eftersom länder
med hög betalningsvilja vill köpa biobränslen från Sverige går stora volymer
utanför landets gränser och priserna pressas uppåt. I många andra länder är
fjärrvärmen också mycket dyrare än i Sverige, och man har då utrymme att betala
mer för bränslena. Den låga kronkursen gör också Sverige till ett attraktivt land att
importera från.

Hur kan situationen förbättras framåt?

Det finns stor potential att ta ut mer grot (grenar och toppar) från skogsbruket än
vad som görs idag, på ett ekologiskt hållbart sätt. Men det kräver att skogsägare
har ett intresse i detta och att en långsiktigt ökad efterfrågan kan påvisas så att
entreprenadföretag vågar investerar i maskinell utrustning. Biobränslemarknaden
är också kopplad till naturgasmarknaden i EU. Om gaspriserna blir lägre minskar
efterfrågan på biobränslen och därmed priserna, vilket är positivt för den svenska
fjärrvärmen.

Anläggningar som tar emot avfall för förbränning ser minskade flöden, vad beror det på? Vad får det för konsekvenser för fjärrvärmen?

Avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned,
dels för att byggandet avtar. Samtidigt har efterfrågan på returträ och övriga avfall
ökat i flera importländer. Marknaderna för bioenergi och avfall påverkar varandra.
Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter),
vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagningsavgifterna
och det innebär lägre intäkter för anläggningarna som tar emot det för förbränning.

Hur påverkas fjärrvärmen av höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp?

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar
avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att
koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna
inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på
utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas
anläggningarna som omfattas i Sverige negativt av detta.

Hur påverkas fjärrvärmepriserna av bränsleläget?

Bränslet utgör en stor del av kostnaden för fjärrvärmeproduktionen. Men vilka
prisförändringar det blir för fjärrvärmen skiljer sig åt från nät till nät eftersom alla
har sina egna förutsättningar att utgå ifrån. Man har olika energikällor, olika avtal,
olika investeringsbehov och även olika prismodeller. Så det är svårt att rakt av
säga hur priserna kommer att förändras till 2024. Men det finns en risk för högre
höjningar än vanligt på grund av det omvärldsläge som råder.

Finns det tillräckligt med bränsle för att säkra leveransen till Skövde Energis kunder?

Trots minskad tillgång på biobränslen har vi säkerställt våra leveranser för kommande vinter.